1. Chương trình văn nghệ tại New Orleans 01:
http://youtu.be/bcSZUO0sbO0
 
2. Chương trình văn nghệ tại New Orleans 02:
http://youtu.be/6_ueUhTrnrg
 
3. Sinh hoạt tại Circle Lake 1:
http://youtu.be/_CtNmE3NlP8
 
4. Sinh hoạt tại Circle Lake 2:
http://youtu.be/le87nrbl1jw
 
5.  Sinh hoạt tại Circle Lake 3:
http://youtu.be/O9P_arD_ASw
 
6.  Sinh hoạt tại Circle Lake 4:
http://youtu.be/rg6o5AyY8Yc