1. Giới thiệu các thành viên:
http://youtu.be/M9UlL67AOWE
2. Hình ảnh 01:
http://youtu.be/3CKiYqz5Uco
3. Hình ảnh 02:
http://youtu.be/_0D27QzZ4Mk
4. Múa Chúa đã yêu con:
http://youtu.be/VxDyLrg7Gko
5.  Bài giảng  Cùng Nhập Thể Với Đức Kitô BG2:
http://youtu.be/5tK0Ef-G74c
6.  Bài giảng Cùng Nhập Thể Với Đức Kitô BG3:
http://youtu.be/zb7MGvJpP8I